Technologic

Predstavuje súbor činností návrhu, dodávky, prevádzky a servisu technických, technologických a hi-tech zariadení.

Riešenia

Mechatronický systém ovládania strešných svetlíkov a požiarnych klapiek je zameraný na inštaláciu pohonných jednotiek (elektrický alebo pneumatický servomotor), ktoré sú ovládané riadiacim systémom s reguláciou a samočinným zatváraním pri zvýšenej vlhkosti alebo veternosti.

Domáca automatizácia a priemyselná automatizácia umožňuje ovládanie technológií v závislosti od riadiaceho systému, detektorov a povelov obsluhy za účelom dosiahnutia automatickej prevádzky, prevádzkovo efektívnym spôsobom.

Správa, údržba a servis technických a technologických zariadení zabezpečuje zachovanie prevádzkovej spoľahlivosti a zvyšovanie životnosti. Činnosti je možné prevádzať preventívnym prístupom formou prehliadok, drobnej údržby a revízií alebo represívnym prístupom formou výkonu malých, stredných a generálnych opráv.

Zloženie a úkony pri správe, údržbe a servise:

  • Prediktívna údržba závisí od schopnosti vyhodnotiť v reálnom čase skutočný funkčný stav technického prostriedku na prognózu termínu ukončenia požadovanej realizácie jeho funkcie v dôsledku poruchy.
  • Preventívna údržba zahrňuje vykonávanie štandardných postupov vo vopred definovaných pravidelných časových intervaloch určených na základe praktických skúseností s výmenou prvkov, ktoré sa opotrebúvajú. 
  • Proaktívna údržba identifikuje hlavné príčiny porúch a rieši ich elimináciu zo systému.
  • Reaktívna údržba znamená čakať na poruchu technického zariadenia a potom ju lokalizovať.

Priemyselná diagnostika

Na predchádzanie vzniku poruchových stavov priemyselných technológií je vhodná priemyselná diagnostika, ktorá stanovuje a upresňuje rozsah vykonania bežnej údržby, malých, stredných a generálnych opráv.

Zloženie a úkony pri priemyselnej diagnostike:

  • Diagnostika prehrievania alebo podchladzovania technologických častí, aktuálne a hraničné hodnoty, podmienená závislosť napr. na prúdovej zaťažiteľnosti
  • Diagnostika úrovne rôznych elektrických veličín, ich aktuálna a relatívna hodnota v čase, kontaktné a bezkontaktné meranie
  • Diagnostika riadiacich signálov, identifikácia, verifikácia, kvantifikovanie, logovanie a priebeh
  • Diagnostika vibrácií a teploty zo zameraním na strojné zariadenia, ložiská, kotvenie...

Priemyselná diagnostika pozostáva z diagnostických meraní a sumarizačnej správy, ktorá obsahuje zistenia pri meraniach a nápravné a preventívne opatrenia k prevádzke diagnostikovaných zariadení.