Security

Predstavuje súbor činností ochrany osôb a majetku formou klasickej, technickej, fyzickej a režimovej ochrany voči kriminálnym, technickým, environmentálnym a sociálno-spoločenským nebezpečenstvám.

Skratka VIP pri tejto službe znamená poskytovanie nadštandardných, prvotriednych služieb s vysokým profesionálnym nasadením, precíznym dodržiavaním legislatívy a predpisov, použitím kvalitnej technológie, špecializovaným vzdelaním, bohatou dlhoročnou praxou, to všetko za účelom dosiahnutia maximálnej kvality a spokojnosti zainteresovaných strán.

Charakteristika našich bezpečnostných služieb:

 • každý projekt riešime individuálne na základe bezpečnostnej analýzy rizík
 • používame profesionálne a certifikované komponenty systémov
 • naše systémy sú funkčné nielen technicky ale aj bezpečnostne
 • dlhodobo dohliadame nad prevádzkovým a funkčným stavom systémov
 • v celom procese realizácie (projekt, dodávka, testy a revízia, servis), službu poskytujú iba vlastný, políciou preverený a lojálny zamestnanci

Riešenia

Autonómny bezpečnostný systém je zameraný na inštaláciu samostatných častí v odbore bezpečnosti, ako sú elektrická zabezpečovacia siganlizáica, kamerový systém, protipožiarna signalizácia atď.

Integrovaný bezpečnostný systém je zameraný na inštaláciu a implementáciu systémov v odbore bezpečnosti, jednotlivo spájaných do celkov, ako sú elektrická zabezpečovacia signalizácia a kamerový systém atď.

Integrovaný systém bezpečnosti je zameraný na inštaláciu, implementáciu a prevádzku bezpečnostných odborov, ako sú klasická a technická ochrana, režimová a fyzická ochrana alebo ich vzájomné kombinácie.

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti bezpečnosti

Hľadáme vnútorné väzby medzi produktmi, procesmi a samotnými odbormi. V roku 2011 sa nám v praxi podarilo aplikovať bohaté skúsenosti hlavne z oblasti security a protect, pričom išlo konkrétne o návrh bezpečnostných opatrení, realizáciu bezpečnostných opatrení a správu bezpečnostných opatrení pri zabezpečovaní ochrany osôb a majetku zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – konkrétne fotovoltaických elektrární. Náš produkt sme identifikovali ako "Integrovaný systém bezpečnosti", ktorý v oblasti "SECURITY" obsahuje::

Integrovaný systém bezpečnosti

Sme si vedomí toho, že prvé známky integrácie sa datujú k rozvoju priemyselnej výroby. Avšak drvivá väčšina integrácií prebiehala v rámci vnútorných procesov. Tak je to aj v oblasti bezpečnosti. Spoločnosť QEM s.r.o. ako jedna z mála spoločností na Slovenskom trhu disponuje oprávnením nielen na jednu oblasť (technická alebo fyzická ochrana), ale má oprávnenie na všetky oblasti bezpečnosti (režimová, klasická, technická a fyzická ochrana). A reálne aj tieto činnosti vykonáva vo vlastnej réžií. A práve v oblasti bezpečnosti je kľúčový profesionálny, odborný, komplexný a dôveryhodný dodávateľ. Spoločnosť QEM s.r.o. začala v praxi uplatňovať systém integrácie súvisiacich oblastí, konkrétne:

 • Režimových opatrení súbor organizačných opatrení, ktoré vytvárajú prevenciu proti nežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu: vstupno-výstupný režim, materiálovo-expedičný režim, prevádzkový režim, kľúčový režim
 • Klasických opatrení súbor technických opatrení, ktoré vytvárajú aktívnu bariéru proti nežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu: oplotenie, brány, bezpečnostné okná a dvere, bezpečnostné fólie, trezory
 • Technických opatrení súbor technických opatrení, ktoré vytvárajú informáciu o nežiaducom vniknutí do chráneného objektu: elektrická zabezpečovacia signalizácia, kamerový systém, elektrická požiarna signalizácia, dochádzkový systém, prístupový systém, bezpečnostné osvetlenie, evakuačný systém
 • Fyzických opatrení súbor fyzických opatrení, ktoré vytvárajú akciu proti nežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu: strážna služba

Rozoznávame tri kategórie bezpečnostných systémov, a to: Autonómny bezpečnostný systém pozostáva iba zo samostatných častí v odbore (napr. bezpečnostný audit alebo trezor alebo požiarna signalizácia alebo patrolling), ďalej Integrovaný bezpečnostný systém pozostáva iba zo spájania častí v odbore (napr. bezpečnostná analýza a bezpečnostný projekt alebo oplotenie a zámok alebo zabezpečovacia a požiarna signalizácia alebo ochrana osoby a ochrana majetku) a Integrovaný systém bezpečnosti pozostáva zo spájania odborov vzájomne, teda bezpečnostná analýza stanoví pravidlá pre použitie oplotenia, zabezpečovacích systémov a fyzická ochrana ich obsluhuje a kontroluje ich prevádzkovú spoľahlivosť a účinnosť. Tento cyklus je podriadený cyklu PDCA – metóda na trvalé zlepšovanie. Týmto spôsobom dochádza k efektívnemu a trvalo udržateľnému používaniu bezpečnosti – Integrovanému systému bezpečnosti.

Využitie v praxi

Fotovoltaické elektrárne predstavujú veľmi špecifický druh chráneného objektu. Ide o technologicky vyspelé objekty dislokované v náročnom externom prostredí. Požiadavky prevádzkovateľa (súkromný sektor) a garanta (štát, banky, poisťovne) sú vysoké. Z uvedených dôvodov objektívne vznikajú a na chránené objekty pôsobia bezpečnostné riziká, ktoré nie je možné plnohodnotne, účinne a preventívne eliminovať jednoduchými čiastkovými systémami. Tu práve nachádza "Integrovaný systém bezpečnosti" svoje uplatnenie.

Testovací polygón

Pre účely "Integrovaného systému bezpečnosti" sme vytvorili testovací polygón, ktorý je umiestnený v reálnych, ťažkých klimatických podmienkach. Primárnu úlohu v exteriérových bezpečnostných systémoch má detekčná časť, ktorá predurčuje pomer medzi Pd (pravdepodobnosťou detekcie), Vd (pravdepodobnosťou prekonania), FAR (falošných podnetov) a NAR (planých podnetov). Na polygóne boli/sú testované nasledovné bezpečnostné technológie:

 • PIR (pasívny infračervený detektor) OPTEX, XTRALIS
 • MW (mikrovlnný detektor) FORTEZA, UMIRS
 • AIR (aktívny infračervený detektor) OPTEX, TAKEX, ATSUMI, SUNWAVE, BOSCH, AF
 • PIR+MW (pasívny infračervený detektor a mikrovlnný detektor) PROTECH
 • PIR+AIR (pasívny infračervený detektor a aktívny infračervený detektor) QEM
 • MW+AIR (mikrovlnný detektor a pasívny infračervený detektor) QEM
 • VPS (vibračný plotový systém) SENSTAR, IDT, ETER, MOVIBIO, UMIRS, RALEN
 • KPS (kapacitný priestorový systém) FORTEZA
 • SZS (seizmický zemný systém) UMIRS
 • OPS (optický predmetový systém) ETER
 • ŽDV (žiletkový detekčný valec) ELECTROCOIL
 • TERMO CCTV RIVA, SAMSUNG, FLIR

Pri testovaní sú zariadenia pripojené na data-logger, kde sú monitorované nasledovné veličiny:

 • Teplota okolia
 • Rýchlosť vetra
 • Vibrácie predmetov
 • Vlhkosť prostredia
 • Slnečné žiarenie
 • Aktuálny dátum a čas
 • Režim deň/noc
 • Pravdepodobnosť detekcie Pd (počet detegovaných pravých impulzov)
 • Pravdepodobnosť prekonania Vd (počet nedetegovaných pravých impulzov)
 • Počet FAR (falošných) a NAR (planých) impulzov

Výstupom testovania je databanka, slúžiaca na komerčné účely spoločnosti QEM s.r.o. za účelom identifikácie nasadenia technológie ako súčasti "Integrovaného systému bezpečnosti" v praxi.