Protect

Predstavuje súbor činností ochrany osôb a majetku formou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi, civilnou ochranou a pultom centrálnej ochrany voči technickým, environmentálnym, sociálno-spoločenským a systémovo-procesným nebezpečenstvám.

Skratka VIP pri tejto službe znamená poskytovanie nadštandardných, prvotriednych služieb s vysokým profesionálnym nasadením, precíznym dodržiavaním legislatívy a predpisov, použitím kvalitnej technológie, špecializovaným vzdelaním, bohatou dlhoročnou praxou, to všetko za účelom dosiahnutia maximálnej kvality a spokojnosti zainteresovaných strán.

Charakteristika našich bezpečnostných služieb:

 • každý projekt riešime individuálne na základe bezpečnostnej analýzy rizík
 • používame profesionálne vybavenie, výstroj a výzbroj
 • naše systémy sú funkčné nielen organizačne ale aj bezpečnostne
 • dlhodobo dohliadame nad prevádzkovým a funkčným stavom systémov
 • v celom procese realizácie (návrh, poskytovanie, poradenstvo), službu poskytujú iba vlastný, políciou preverený a lojálny zamestnanci

Riešenia

Preventívny systém ochrany osôb a majetku je zastúpený bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), ochranou pred požiarmi (OPP), civilnou ochranou (CO).

Represívny systém ochrany osôb a majetku je zastúpený pultom centrálnej ochrany (PCO), videopultom centrálnej ochrany (VPCO), technickým pultom centrálnej ochrany (TPCO).

Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti bezpečnosti

Hľadáme vnútorné väzby medzi produktmi, procesmi a samotnými odbormi. V roku 2011 sa nám v praxi podarilo aplikovať bohaté skúsenosti hlavne z oblasti security a protect, pričom išlo konkrétne o návrh bezpečnostných opatrení, realizáciu bezpečnostných opatrení a správu bezpečnostných opatrení pri zabezpečovaní ochrany osôb a majetku zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – konkrétne fotovoltaických elektrární. Náš produkt sme identifikovali ako "Integrovaný systém bezpečnosti", ktorý v oblasti "PROTECT" obsahuje::

Bezpečnostný due diligence (analýza rizík a návrh optimálneho systému bezpečnosti)

Na správny návrh „Integrovaného systému bezpečnosti“ je dôležité poznať a kvantifikovať riziká, ktoré pôsobia na chránený objekt. Vykonávame bezpečnostnú anlýzu SW nástrojom pomocou bodovej metódy, pričom súčasťou algoritmu je posúdenie viacerých premenných (riziko spôsobeného podnetom, hodnotenie vplyvu prostredia, spôsobilosť zvládnuť riziko). Identifikujeme a verifikujeme nasledovné kategórie rizík:

 • Kriminálne falšovanie – manipulácia, bombový útok , hrozba, vlámanie, podpaľačstvo, magnetické útoky, ekonomická špionáž, prepady, únosy rukojemníkov, vydieranie, krádež dát, dokumentov, hmotných statkov, podvod, pranie špinavých peňazí, zlyhanie fyzickej ochrany, sabotáž, zneužitie v procese elektronického spracovania dát, nedodržanie ochrany dát a utajovaných skutočností
 • Technické nebezpečné látky, nebezpečné predmety, prerušenie vody, prerušenie dodávky pohonných hmôt, prerušenie dodávky elektrickej energie, poškodenie klimatizácie, poškodenie technických zariadení, strata dát, poruchy komunikačnej siete, technologické havárie, požiar v objekte, zlyhanie technických bezpečnostných prostriedkov
 • Environmentálne požiare okolia, výbuch plynu, zavodnenie, záplavy – povodeň, blesk, búrka a krupobitie, zemetrasenie, pád vesmírneho telesa, priemyselné havárie, dopravné havárie
 • Sociálno-spoločenské zlyhanie ľudského faktora, úrazy – nešťastia, štrajk personálu, zhluk ľudí, občianske nepokoje, terorizmus, vojnový konflikt
 • Systémovo-procesné nedostatky riadenia a plánovania, slabé kontrolné mechanizmy, neefektívne použitie nových technológií, závislosť na tretích stranách, ľudské a systémové chyby, strata dôvery, strata kľúčových zamestnancov, nedostatky vo využití informačných systémov, únik informácii

„Integrovaný systém bezpečnosti“ by mal byť schopný minimalizovať účinky potenciálnych bezpečnostných rizík takým spôsobom, aby bola zaručená:

 • Spoločenská efektívnosť
 • Ekonomická efektívnosť
 • Technická efektívnosť
 • Prevádzková efektívnosť

Bezpečnostný audit (preverenie riadenia bezpečnosti a stavu bezpečnostných systémov)

Na objektívne posúdenie "Autonómneho bezpečnostného systému", "Integrovaného bezpečnostného systému" a "Integrovaného systému bezpečnosti" je potrebné vykonať "Externý bezpečnostný audit". "Externý bezpečnostný audit" objektu je systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritéria auditu.

Licencia na poskytovanie strážnej služby a licencia na poskytovanie technickej služby vrátane podporných a doplnkových odboných oprávnení a osvedčení, nás oprávňujú vykonať "Externý bezpečnostný audit"

na všetky oblasti ochrany objektu:

 • Personálna bezpecnosť
 • Informačná bezpečnosť
 • Administratívna bezpečnosť
 • Priemyselná bezpečnosť
 • Objektovo-fyzická bezpečnosť

na všetky moduly ochrany objektu: 

 • Klasická ochrana
 • Technická ochrana
 • Fyzická ochrana
 • Režimová ochrana 

Bezpečnostný due diligence a bezpečnostný audit ... odpoveď na otázku: "Kto stráži toho, čo stráži Vás? " 

Bezpečnostný audit je základné "jadro" previerky bezpečnosti a v princípe sa zameriava na vyhodnotenie minulosti, teda preverenie zhody/nezhody skutočnosti s normatívnym predpisom.

Bezpečnostný due diligence je "nadstavba" na jadro previerky bezpečnosti a v princípe sa zameriava na analýzu rizík a správne vytvorenie bezpečnostných opatrení. 

Tak je možné realizovať komplexný alebo čiastkový due diligence alebo audit, ktorých súčasťou sú nasledovné charakteristiky:

 • Zásady due diligence a auditu etické správanie, čestná prezentácia, správna profesionálna starostlivosť, nezávislosť, prístup založený na dôkazoch
 • Program due diligence a auditu z priorít manažmentu, z komerčných zámerov, z predpisových a zmluvných požiadaviek, z požiadaviek dodávateľov, z požiadaviek odberateľov, z požiadaviek ďalších zaintersovaných strán, z rizík pre organizáciu
 • Metodika due diligence a auditu spracovanie plánu auditu, príprava audítorov, spracovanie dotazníka pre audit, vykonanie úvodného pohovoru, vykonanie auditu, formulácia zistení auditu, príprava záverov auditu, realizácia záverečného stretnutia
 • Rozsah due diligence a auditu vykonanie analýzy oblastí ochrany objektu + identifikácia nebezpečenstiev, určenie referenčného stavu pre oblasti ochrany objektu + verifikácia nebezpečenstiev, vykonanie analýzy modulov ochrany objektu + identifikácia nebezpečenstiev, stanovenie nápravných a preventívnych opatrení pre moduly ochrany objektu + verifikácia nebezpečenstiev
 • Výstupy z due diligence a auditu je v podobe správy z auditu doplnenej výstupmi z expertného nástroja "riziká"

 Kedy je možné a vhodné použitie nástrojov bezpečnostný due diligence alebo bezpečnostný audit?  

 • Pri zahájení prevádzkovania bezpečnostných činností
 • Pri zmene majúcej vplyv na bezpečnosť
 • Pri vzniku mimoriadnych udalostí
 • Preventívne počas prevádkovania bezpečnostných činností

Na zabezpečenie princípu objektívnej nezávislosti aplikujeme pri výkone komplexného "Externého bezpečnostného due diligence" alebo "Externého bezpečnostného auditu", podmienku nemožnosti následného poskytovania služby, ktorá bola predmetom preskúmania počas "Externého bezpečnostného auditu".